• Facebook
  • Instagram
kontinent logo negativ.png
Tonsättare / Composers

Nina Šenk
Nina Šenk är en slovensk tonsättare. 2004, fortfarande student vid universitetet i Ljubljana, vann hon första priset på Young Euro Classic Festival i Berlin med sin första violinkonsert. Hennes verk har framförts på många musikfestivaler och med olika orkestrar och ensembler runt om i världen. Nina Šenks verk rör sig inom ett brett musikaliskt fält: ett fält med det lugna och virtuosa, abstrakta och poetiska, kända och okända, nya och historiska. Hon litar på traditionen, principer för symmetri och balans, och döljer det ofta i ett storartat samtida tonspråk. Nina Šenk is a Slovenian composer. In 2004, while still studying at the University of Ljubljana, she won first prize at the Young Euro Classic Festival in Berlin for her Violin Concerto No. 1. Her works have been performed at many music festivals and with various orchestras and ensembles around the world. Nina Šenk inscribes her works on a broad musical field: a field of the calm and the virtuosic, the abstract and the poetic, the known and the unknown, the new and the historical. She trusts tradition, principles of symmetry, of balance, and yet often conceals this with a bravura contemporary écriture.
 


Jenny Hettne
Jenny Hettne komponerar akustisk och elektroakustisk musik, med utforskandet av ljud och klang som sitt viktigaste fokus. Hon skriver främst kammarmusik, ibland blandad med elektronik och alltid i ett nära och innovativt samarbete med musikerna. / Jenny Hettne is a composer of acoustic and electroacoustic music, with the exploration of sound and timbre as her most important focus. She writes mainly chamber music, sometimes mixed with electronics and always in a close and innovative collaboration with the musicians.
 


Liza Lim
Lim skriver konsertmusik (kammar- och orkesterverk) samt musikteater och har samarbetat med artister i ett antal installations- och videoprojekt. Hennes arbete återspeglar hennes intressen för asiatisk rituell kultur, estetiken i den aboriginska konsten och är befriad från västerländska performativa praktiker. Liza Lim writes concert music as well as music theatre and has collaborated with artists on a number of installation and video projects. Her work reflects her interests in Asian ritual culture, the aesthetics of Aboriginal art and shows the influence of non-Western music performance practice.
 


Åke Parmerud
Åke Parmerud är en svensk tonsättare, musiker och multimediekonstnär som är känd för sina akustiska och elektroniska verk, som framförallt har spelats i Europa, Mexiko och Kanada. Han är också känd för design av scen och akustik samt interaktiva medier och programvara. Han har fått erkännande för sitt arbete från ett antal festivaler i Europa och har vunnit två svenska Grammis-priser. Han har varit medlem i Kungliga Musikhögskolan sedan 1998. / Åke Parmerud is a Swedish composer, musician, and multimedia artist noted for his acoustic and electronic works, which have been performed mostly in Europe, Mexico, and Canada. He is also noted for the design of stage and acoustics as well as interactive media and software. He has received recognition for his work from a number of festivals in Europe and has won two Swedish Grammis awards. He has been a member of the Royal Swedish Academy of Music since 1998.
 


Clara Ianotta
Clara Iannotta är en italiensk tonsättare och curator baserad i Berlin, och hennes musik beställs och framförs av kända ensembler, solister och orkestrar, inklusive Quatuor Diotima, Ensemble Intercontemporain, JACK, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten, Münchener Kammerorchester, Nikel och WDR Orchestra. / Clara Iannotta is an Italian composer and curator based in Berlin.Her music is commissioned and performed by renowned ensembles, soloists, and orchestras, including Quatuor Diotima, Ensemble Intercontemporain, JACK, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten, Münchener Kammerorchester, Nikel, and WDR Orchestra.
 


Salvatore Sciarrino
Salvatore Sciarrino är en italiensk tonsättare som är särskilt känd för sin kammarmusik och sina musikteaterverk. Han är en av de mest spelade kompositörerna idag. / Salvatore Sciarrino is a Italian composer who is particularly known for his chamber music and musical theater works. He is one of the most frequently performed composers today.
 


Djuro Živković
Djuro Živković föddes i Belgrad, där han studerade violin och komposition, men bor numera i Stockholm. Hans musikstil kännetecknas av en narrativ karaktär, virtuos instrumentering med ett tydligt stilistiskt tonspråk. Han har utvecklat en mängd olika kompositionstekniker som polyrytmisk improvisation, speciella harmonibaserade skalor, mikrotoner, lager-polyfoni och heterofoni och har komponerat ett brett spektrum av verk inklusive kammar-, orkester- och sångmusik, musik för soloinstrument och körmusik. Djuro Živković was born in Belgrade, where he studied violin and composition, but now lives in Stockholm. His musical style is characterized by fantastic narration, virtuosic instrumentation and stylistic, highly profiled sound. He has developed a variety of compositional techniques such as polyrhythmic improvisation, special harmony-based scales, microtones, layer-polyphony and heterophony and has composed a wide range of works including chamber, orchestral and vocal music, music for solo instruments and choral music.


Rebecca Saunders
Brittiska Rebecca Saunders är en av de ledande internationella tonsättarna i sin generation. Hennes kompositioner fokuserar på skulpturala och rumsliga områden inom organiserat ljud, ofta skapade i samarbeten och tät dialog med en mängd olika musiker och artister. Saunders har fått många priser, bland annat Ernst von Siemens Music Prize 2019. Hon innehar en professur vid HMTM Hannover och är medlem i Academies of Arts i Berlin, Dresden och München. / British-born Rebecca Saunders is one of the leading international composers of her generation. Her compositions focus on the sculptural and spatial properties of organised sound, often created in close collaborative dialogue with a variety of musicians and artists. Saunders has received numerous prizes, including the Ernst von Siemens Music Prize 2019. She holds a professorship at the HMTM Hannover and is a member of the Academies of Arts in Berlin, Dresden and Munich.
 


Bernhard Lang
Bernhard Lang är en österrikisk tonsättare och improvisatör. Hans verk kan beskrivas som modern samtida musik, med rötter i olika genrer som avantgarde från 1900-talet, europeisk klassisk musik, jazz, frijazz, rock, punk, techno, EDM, electronica, elektronisk musik och datorgenererad musik. Hans verk sträcker sig från solostycken och kammarmusik till stora ensembleverk och verk för orkester och musikteater. Förutom musik för konsertsalar designar Lang ljud och musik för teater, dans, film och ljudinstallationer. / Bernhard Lang is an Austrian composer, improviser and programmer. His work can be described as modern contemporary music, with roots in various genres such as 20th-century avant-garde, European classical music, jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, electronica, electronic music and computer-generated music. His works range from solo pieces and chamber music to large ensemble pieces and works for orchestra and musical theatre. Besides music for concert halls, Lang designs sound and music for theatre, dance, film and sound installations.
 


Vito Žuraj

Vito Žurajs verk kännetecknas av kraftfulla gester och noggrant hantverk. Född i Maribor 1979 är Žuraj en kompositör som skräddarsyr sina verk till sina artister, ofta med sceniska element och med användande av rumsakustisk som en musikalisk parameter. Hans verk har snabbt fått erkännande i stora konserthus och på festivaler, framförda av kända ensembler som New York Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Ensemble Modern och RIAS Chamber Choir. Vito Žuraj’s work is characterised by powerful gestures and meticulous craftsmanship. Born in Maribor in 1979, Žuraj is a composer who tailors his works to his performers, often incorporating scenic elements and using acoustic space as a musical parameter. His works have rapidly gained recognition at major concert halls and festivals, performed by such renowned ensembles as the New York Philharmonic Orchestra, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Ensemble Modern and the RIAS Chamber Choir


Carola Bauckholt
Carola Bauckholt föddes 1959 i Krefeld, Tyskland. Ett centralt tema i Bauckholts arbete är att undersöka fenomen som förståelse och varseblivning. Hennes kompositioner suddar ofta ut gränsen mellan bildkonst, musik-teater och konsertmusik. Hon är särskilt förtjust i att använda bullriga ljud, som ofta produceras på okonventionella sätt (som utökade instrumenttekniker eller att föra in vardagliga föremål i konsert-situationen). Det är viktigt att notera att dessa ljud inte bara är en del av någon slags förutbestämd kompositions-struktur, utan snarare studeras de noggrant och lämnas fria att utvecklas i sin egen takt, och erbjuda kompositionerna sin egen unika rytm. / Carola Bauckholt was born in Krefeld, Germany, in 1959. A central theme of Bauckholt's work is the examination of the phenomena of perception and understanding. Her compositions often blur the boundaries between visual arts, musical theater and concert music. She is especially fond of using noisy sounds, which are often produced by unconventional means (such as extended instrumental techniques or bringing everyday objects to the concert hall). It is important to note that these noises are not just part of some kind of a predetermined compositional structure, but rather they are carefully studied and left free to unfold and develop at their own pace lending the compositions their own unique rhythm.
 


Mats Gustafsson
Född 1964 i Umeå. Bor i Nickelsdorf, Österrike. Saxofonspelare, improvisatör och tonsättare. Ensamartist och internationella turnéer och projekt med Sonic Youth, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Peter Brötzmann, Neneh Cherry, Chrsitian Marclay, ALbert Oehlen, Ken Vandermark och i arbetsgrupperna FIRE !, THE SLUT, LUFT, ANGUISH och Gush. Projekt med The Underflow, Boots Brown, Swedish Azz och Fake (fakta), BNNT. Stort ensemble fungerar med FIRE! Orkester, Klangforum Wien och NU - ensemblen. Över 2000 konserter och över 250 skivproduktioner i Europa, Australien, Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien. / Born 1964 in Umeå. Lives in Nickelsdorf, Austria. Saxophone player, improviser and composer. Solo artist and international tours and projects with Sonic Youth, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Peter Brötzmann, Neneh Cherry, Chrsitian Marclay, ALbert Oehlen, Ken Vandermark and in the FIRE !, THE SLUT, LUFT, ANGUISH and Gush working groups. Projects with The Underflow, Boots Brown, Swedish Azz and Fake (facts), BNNT. Large ensemble works with FIRE! Orchestra, Klangforum Wien and NU - the ensemble. Over 2000 concerts and over 250 record productions in Europe, Australia, Africa, North and South America and Asia.