top of page
Tonsättare / Composers

Nina Šenk
Nina Šenk är en slovensk tonsättare. 2004, fortfarande student vid universitetet i Ljubljana, vann hon första priset på Young Euro Classic Festival i Berlin med sin första violinkonsert. Hennes verk har framförts på många musikfestivaler och med olika orkestrar och ensembler runt om i världen. Nina Šenks verk rör sig inom ett brett musikaliskt fält: ett fält med det lugna och virtuosa, abstrakta och poetiska, kända och okända, nya och historiska. Hon litar på traditionen, principer för symmetri och balans, och döljer det ofta i ett storartat samtida tonspråk. Nina Šenk is a Slovenian composer. In 2004, while still studying at the University of Ljubljana, she won first prize at the Young Euro Classic Festival in Berlin for her Violin Concerto No. 1. Her works have been performed at many music festivals and with various orchestras and ensembles around the world. Nina Šenk inscribes her works on a broad musical field: a field of the calm and the virtuosic, the abstract and the poetic, the known and the unknown, the new and the historical. She trusts tradition, principles of symmetry, of balance, and yet often conceals this with a bravura contemporary écriture.

 


Jenny Hettne
Jenny Hettne komponerar akustisk och elektroakustisk musik, med utforskandet av ljud och klang som sitt viktigaste fokus. Hon skriver främst kammarmusik, ibland blandad med elektronik och alltid i ett nära och innovativt samarbete med musikerna. / Jenny Hettne is a composer of acoustic and electroacoustic music, with the exploration of sound and timbre as her most important focus. She writes mainly chamber music, sometimes mixed with electronics and always in a close and innovative collaboration with the musicians.

 


Liza Lim
Lim skriver konsertmusik (kammar- och orkesterverk) samt musikteater och har samarbetat med artister i ett antal installations- och videoprojekt. Hennes arbete återspeglar hennes intressen för asiatisk rituell kultur, estetiken i den aboriginska konsten och är befriad från västerländska performativa praktiker. Liza Lim writes concert music as well as music theatre and has collaborated with artists on a number of installation and video projects. Her work reflects her interests in Asian ritual culture, the aesthetics of Aboriginal art and shows the influence of non-Western music performance practice.

 


Åke Parmerud
Åke Parmerud är en svensk tonsättare, musiker och multimediekonstnär som är känd för sina akustiska och elektroniska verk, som framförallt har spelats i Europa, Mexiko och Kanada. Han är också känd för design av scen och akustik samt interaktiva medier och programvara. Han har fått erkännande för sitt arbete från ett antal festivaler i Europa och har vunnit två svenska Grammis-priser. Han har varit medlem i Kungliga Musikhögskolan sedan 1998. / Åke Parmerud is a Swedish composer, musician, and multimedia artist noted for his acoustic and electronic works, which have been performed mostly in Europe, Mexico, and Canada. He is also noted for the design of stage and acoustics as well as interactive media and software. He has received recognition for his work from a number of festivals in Europe and has won two Swedish Grammis awards. He has been a member of the Royal Swedish Academy of Music since 1998.

 


Djuro Živković
Djuro Živković föddes i Belgrad, där han studerade violin och komposition, men bor numera i Stockholm. Hans musikstil kännetecknas av en narrativ karaktär, virtuos instrumentering med ett tydligt stilistiskt tonspråk. Han har utvecklat en mängd olika kompositionstekniker som polyrytmisk improvisation, speciella harmonibaserade skalor, mikrotoner, lager-polyfoni och heterofoni och har komponerat ett brett spektrum av verk inklusive kammar-, orkester- och sångmusik, musik för soloinstrument och körmusik. Djuro Živković was born in Belgrade, where he studied violin and composition, but now lives in Stockholm. His musical style is characterized by fantastic narration, virtuosic instrumentation and stylistic, highly profiled sound. He has developed a variety of compositional techniques such as polyrhythmic improvisation, special harmony-based scales, microtones, layer-polyphony and heterophony and has composed a wide range of works including chamber, orchestral and vocal music, music for solo instruments and choral music.


Rebecca Saunders
Brittiska Rebecca Saunders är en av de ledande internationella tonsättarna i sin generation. Hennes kompositioner fokuserar på skulpturala och rumsliga områden inom organiserat ljud, ofta skapade i samarbeten och tät dialog med en mängd olika musiker och artister. Saunders har fått många priser, bland annat Ernst von Siemens Music Prize 2019. Hon innehar en professur vid HMTM Hannover och är medlem i Academies of Arts i Berlin, Dresden och München. / British-born Rebecca Saunders is one of the leading international composers of her generation. Her compositions focus on the sculptural and spatial properties of organised sound, often created in close collaborative dialogue with a variety of musicians and artists. Saunders has received numerous prizes, including the Ernst von Siemens Music Prize 2019. She holds a professorship at the HMTM Hannover and is a member of the Academies of Arts in Berlin, Dresden and Munich.

 


Bernhard Lang
Bernhard Lang är en österrikisk tonsättare och improvisatör. Hans verk kan beskrivas som modern samtida musik, med rötter i olika genrer som avantgarde från 1900-talet, europeisk klassisk musik, jazz, frijazz, rock, punk, techno, EDM, electronica, elektronisk musik och datorgenererad musik. Hans verk sträcker sig från solostycken och kammarmusik till stora ensembleverk och verk för orkester och musikteater. Förutom musik för konsertsalar designar Lang ljud och musik för teater, dans, film och ljudinstallationer. / Bernhard Lang is an Austrian composer, improviser and programmer. His work can be described as modern contemporary music, with roots in various genres such as 20th-century avant-garde, European classical music, jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, electronica, electronic music and computer-generated music. His works range from solo pieces and chamber music to large ensemble pieces and works for orchestra and musical theatre. Besides music for concert halls, Lang designs sound and music for theatre, dance, film and sound installations.
 


Vito Žuraj

Vito Žurajs verk kännetecknas av kraftfulla gester och noggrant hantverk. Född i Maribor 1979 är Žuraj en kompositör som skräddarsyr sina verk till sina artister, ofta med sceniska element och med användande av rumsakustisk som en musikalisk parameter. Hans verk har snabbt fått erkännande i stora konserthus och på festivaler, framförda av kända ensembler som New York Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Ensemble Modern och RIAS Chamber Choir. / Vito Žuraj’s work is characterised by powerful gestures and meticulous craftsmanship. Born in Maribor in 1979, Žuraj is a composer who tailors his works to his performers, often incorporating scenic elements and using acoustic space as a musical parameter. His works have rapidly gained recognition at major concert halls and festivals, performed by such renowned ensembles as the New York Philharmonic Orchestra, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Ensemble Modern and the RIAS Chamber Choir
 

Mats Gustafsson
Född 1964 i Umeå. Bor i Nickelsdorf, Österrike. Saxofonspelare, improvisatör och tonsättare. Ensamartist och internationella turnéer och projekt med Sonic Youth, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Peter Brötzmann, Neneh Cherry, Chrsitian Marclay, ALbert Oehlen, Ken Vandermark och i arbetsgrupperna FIRE !, THE SLUT, LUFT, ANGUISH och Gush. Projekt med The Underflow, Boots Brown, Swedish Azz och Fake (fakta), BNNT. Stort ensemble fungerar med FIRE! Orkester, Klangforum Wien och NU - ensemblen. Över 2000 konserter och över 250 skivproduktioner i Europa, Australien, Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien. / Born 1964 in Umeå. Lives in Nickelsdorf, Austria. Saxophone player, improviser and composer. Solo artist and international tours and projects with Sonic Youth, Merzbow, Jim O´Rourke, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Yoshimi, Peter Brötzmann, Neneh Cherry, Chrsitian Marclay, ALbert Oehlen, Ken Vandermark and in the FIRE !, THE SLUT, LUFT, ANGUISH and Gush working groups. Projects with The Underflow, Boots Brown, Swedish Azz and Fake (facts), BNNT. Large ensemble works with FIRE! Orchestra, Klangforum Wien and NU - the ensemble. Over 2000 concerts and over 250 record productions in Europe, Australia, Africa, North and South America and Asia.

 

Volker Staub

Volker Staub, född 1961 i Frankfurt am Main, Tyskland, öppnade upp nya musikaliska territorier genom att kombinera resultaten av intensiv natur-/miljöljudsforskning med dagens instrumental- och vokalmusik. Sedan 1981 har han utvecklat och byggt experimentella musikinstrument som han använder i sina egna verk. 2012 grundade han One Earth Orchestra. Denna ensemble lyfter fram den starka kopplingen mellan biologisk och kulturell mångfald och har samlat musikaliska dialoger med ursprungsbefolkningar i Indien, Nord- och Sydamerika, utforskat, dokumenterat och även integrerat deras musik i projekt i Tyskland. / Volker Staub, born in 1961 in Frankfurt am Main, Germany, opened up new musical territories by combining the results of intensive natural/environmental sound research with today's instrumental and vocal music. Since 1981, he has developed and built experimental musical instruments which he uses in his own works. In 2012 he founded the One Earth Orchestra. Highlighting the strong link between biological and cultural diversity, this ensemble has collected musical dialogues with indigenous communities in India, North and South America, exploring, documenting and also integrating their music in projects in Germany.

Malin Bång

Malin Bångs musik är ett utforskande av rörelse och energi. Hon definierar sitt musikaliska material efter deras mängd friktion för att skapa ett spektrum av oförutsägbara och kontrasterande aktioner, allt från det intima och knappt hörbara till det hårda och envisa. I sitt arbete tar hon ofta in akustiska föremål för att utforska dess rika ljudvärld och för att antyda att ett musikaliskt innehåll kan formas av allt som är värdefullt för det konstnärliga syftet. /  Malin Bång’s music is an exploration of movement and energy. She defines her musical material according to their amount of friction to create a spectrum of unpredictable and contrasting actions, ranging from the intimate and barely audible to the harsh and obstinate. In her work she often incorporates acoustic objects to explore a rich sound world and to suggest that a musical content can be shaped by anything valuable to the artistic purpose.

Christofer Elgh

Christofer Elgh föddes 1969 i Åmål i Dalsland Sverige och har studerat komposition för Sven-David Sandström, Xavier Alvarez, Salvatore Sciarrino, Pär Lindgren, Bent Sörensen, Hans Gefors och Kent Olofsson. Musikdramatik, text, rörelse och scenografi i olika former är centrala i hans skapande. Som tonsättare har han intresserat sig för gränsöverskridande projekt där olika medie- och kulturmiljöer möts i nya konstellationer. Christofer har komponerat ett åttiotal verk, inklusive nyskapande opera, orkestermusik, elektronisk musik, musik till dansföreställningar, teater- och filmprojekt.
/ Christofer Elgh was born in 1969 in Åmål in Dalsland Sweden and has studied composition for Sven-David Sandström, Xavier Alvarez, Salvatore Sciarrino, Pär Lindgren, Bent Sörensen, Hans Gefors and Kent Olofsson. Musical drama, text, movement and stage design in various forms are central to his creation. As a composer, he has been interested in cross-border projects where different media and cultural environments meet in new constellations. Christofer has composed about eighty works, including innovative opera, orchestral music, electronic music, music for dance performances, theater and film projects.

 

Oleksandr Shchetynsky

För Shchetynsky är den musikaliska metaforen den uttrycksform som förmedlar tonsättarens djupaste intuitioner. Hans kompositioner kännetecknas av ett intrikat strukturerat, subtilt, gåtfullt men likväl begripligt musikaliskt språk inom vilket de konventionella gränserna mellan ton och tystnad förblir flytande. / For Shchetynsky, musical metaphor is the expressive formula which translates the composer's deepest intuitions into an intricately structured, subtle, sophisticated, enigmatic, but nevertheless essentially intelligible, sonic language, in which the common-sense boundaries between sound and silence remain fluid.

Hanna Havrylets

Hanna Havrylets föddes i västra Ukraina 1958. Hon var professor vid Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine var aktiv inom ett flertal genrer såsom symfonisk-, instrumental- och kammarmusik såväl som vokala verk. Hennes musik har framförts vid konserter och festivaler i Ukraina, Polen, Ryssland, USA, Kanada, Schweiz, Frankrike, Holland, Slovakien, Armenien, Litauen och andra länder. Hanna Havrylets gick bort den 27 februari 2022. / Hanna Havrylets was born in 1958 in western Ukraine. Since 1992 she has been a professor at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Havrylets is active in various musical genres, authoring symphonic, chamber and instrumental music, as well as choral works. Compositions by Havrylets have appeared at concerts and festivals in Ukraine, Poland, Russia, USA, Canada, Switzerland, France, Netherlands, Slovakia, Armenia, Lithuania and other countries. Hanna Havrylets passed away on February 27, 2022.

bottom of page